ترجمه الگوریتم sine cosine

این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جمعیت به نام الگوریتم سینوس کسینوس (SCA) را برای حل مسائل بهینه سازی ارائه می دهد. SCA چندین راه حل تصادفی اولیه را ایجاد می کند و لازم است با استفاده از یک مدل ریاضی بر اساس توابع سینوس و کسینوس، آن را به سمت خارج یا به سمت بهترین راه حل حرکت دهد. چندین متغیر تصادفی و انطباقی نیز به این الگوریتم اضافه شده تا بر اکتشاف و بهره برداری از فضای جستجو در نقاط عطف بهینه سازی تاکید داشته باشد. عملکرد SCA در سه مرحله آزمایشی سنجش شده است. در مرحله اول، مجموعه ای از نمونه های شناخته شده از جمله توابع Unimodal، Multi-modal و Composite برای آزمایش اکتشاف، بهره برداری، اجتناب از بهینه محلی و همگرایی SCA استفاده می شود. ثانیا، چندین معیار عملکرد (تاریخچه جستجو، مسیر، میانگین برازندگی راه حل ها و بهترین راه حل در طول بهینه سازی) برای بررسی کیفی و تایید عملکرد SCA در توابع تست دو بعدی تغییر یافته استفاده می شود. در نهایت، قسمت مقطع عرضی بالک هواپیما به وسیله SCA به عنوان یک مورد واقعی چالش برانگیز برای بررسی و نشان دادن عملکرد این الگوریتم در عمل بهینه شده است. نتایج توابع آزمون و معیارهای عملکرد نشان می دهند که الگوریتم پیشنهاد شده به طور موثر قادر به کشف مناطق مختلف فضای جستجو، جلوگیری از بهینه محلی، همگرایی به سمت بهینه جهانی و بهره برداری از مناطق امیدوار کننده از یک فضای جستجو در طول بهینه سازی است. الگوریتم SCA یک شکل صاف برای بالک هواپیما با حداقل کشش به دست می آورد، که نشان می دهد که این الگوریتم می تواند در حل مسائل واقعی با فضاهای جستجو محدود و ناشناخته موثر باشد.

19000 تومان – خرید

قیمت محصول : 19000 تومان

تعداد بازدید : 208 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 10 آوریل 2019

دسته بندی :