الگوریتم جستجوی سنجاب (Squirrel search algorithm)

یک الگوریتم جدید الهام گرفته از طبیعت برای بهینه سازی: الگوریتم جستجوی سنجاب (Squirrel search algorithm)

این مقاله یک الگوی بهینه‌سازی جدید الهام‌گرفته از طبیعت را ارایه می‌دهد که به عنوان الگوریتم جستجوی سنجاب (SSA)نامگذاری شده‌است. این بهینه ساز از رفتار جستجوی پویای سنجاب های پرواز کننده جنوبی و روش کارآمد حرکتی آنها به صورت پرواز تقلید می کند. پریدن مکانیسم موثری است که توسط پستانداران کوچک برای پیمودن مسافت های طولانی استفاده می شود. کار حاضر به صورت ریاضی این رفتار را برای تحقق روند بهینه سازی مدل می کند. کارآیی SSA پیشنهادی با استفاده از آنالیزهای آماری ، آنالیز میزان همگرایی ، آزمون ویلکاکسون و ANOVA در توابع استاندارد و مدرن CEC 2014 ارزیابی می شود. یک مطالعه مقایسه ای گسترده برای نشان دادن اثربخشی SSA نسبت به سایر بهینه سازهای شناخته شده از نظر صحت بهینه سازی و میزان همگرایی انجام شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی یک آزمایش جریان حرارتی بلادرنگ برای بررسی قابلیت کاربرد و مقاومت آن اجرا می‌شود. نتایج نشان می دهد که SSA در مقایسه با سایر بهینه سازهای موجود ، راه حلهای دقیق تری با نرخ همگرایی بالا ارائه می دهد.

واژه‌های کلیدی: الگوریتم الهام گرفته از طبیعت ، بهینه سازی بدون محدودیت ، الگوریتم جستجوی سنجاب

خرید

قیمت محصول : 0 تومان

تعداد بازدید : 160 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 30 دسامبر 2019

دسته بندی :